PREČU PIRKUMA NOTEIKUMI


PREČU PIRKUMA NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “progetto”, Reģ.Nr. 40103192199, juridiskā adrese Kr. Barona iela 16-1, Rīga, LV-1050, tālāk – Pārdevējs un Pircējs, vienojas par šādiem Preču pirkuma noteikumiem:

 1. Saskaņā ar noteikumiem Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam, un Pircējs apņemas nopirkt no Pārdevēja Pasūtījumā minētās Preces un samaksāt Pasūtījumā norādīto Preču cenu.

 2. Pircējs apliecina, ka Pasūtījuma parakstīšanas brīdī viņš/viņa ir pilnībā saņēmis visu nepieciešamo informāciju par Precēm, Preču cenu un tās sastāvdaļām, Preču kvalitāti un lietošanu.

 3. Preču cena ir detalizēti norādīta Pasūtījumā.

 4. Pircējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtījuma parakstīšanas brīža samaksāt avansu 100% (simts procentu) apmērā no Pasūtījumā norādītās Preču cenas. Ja avansa maksājums netiek saņemts, Pasūtījums tiek anulēts.

 5. Pircējs ir tiesīgs saņemt iemaksāto avansu atpakaļ pilnā apmērā, ja atsakās no Pasūtījuma 7 dienu laikā no avansa iemaksas dienas, pretējā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs paturēt iemaksāto avansu.

 6. Preču pieejamība tiek norādīta Pārdevēja mājaslapā, kurā tiek veikts pasūtījums; ekspozīcijas Preces var iegādāties un tās tiks piegādātas, kamēr tās ir salonā. Preču skaits ir ierobežots; Preces, kuras ir iespējams iegādāties, taču nav uz vietas, ir jāpasūta, ko Pārdevējs norāda mājaslapā.

 7. Pasūtīšanas gadījumā Pircējs vienojas ar Pārdevēju par detalizētu un precīzu Preču aprakstu un komplektāciju (krāsu, skaitu, apdari u.c. specifiskām niansēm), un veicot avansa maksājumu 50% apmērā no kopējās summas apstiprina, ka Pasūtījums atbilst viņa izvirzītajām prasībām. Pasūtāmo Preču ražošanas laiks ir sākot no 2 - 8 nedēļām, atkarībā no modeļa, izcelsmes valsts un komplektācijas. Pārdevējs detalizēti informē Pircēju par Preces ražošanas gaitu un saņemšanas datumu pirms Pircēja avansa rēķina apmaksas. Prece, kas tiek pasūtīta, netiek atpakaļpieņemta, ja vien tai nav konstatēts Ražotāja defekts (skat. Noteikumu punktu nr.17).

 8. Pasūtīšanas gadījumā Pasūtījuma summas atlikumu 50% apmērā Pircējs samaksā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Preču pienākšanu Pārdevēja noliktavā un attiecīgā rēķina saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

 9. Līdzēji vienojas par datumu, līdz kuram Preces jānodod Pircējam. Pārdevējs Pircējam paziņo par konkrētu Preču nodošanas laiku telefoniski vai e-pasta ziņojumā.

 10. Ja Pircējs nepieņem Preces ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas no dienas, kurā Pircējs ar Pārdevēju ir vienojušies par Preču pieņemšanu un nodošanu, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt Preču uzglabāšanas maksu par katru nokavējuma dienu Eur 10,00 + PVN apmērā.

 11. Preču nodošanas laikā Pārdošanas vietā Pircējam ir jāpārliecinās, ka Prece ir bez defektiem, un ka Precei nav trūkumu vai citas neatbilstības. Ja trūkumi vai neatbilstības netiek konstatētas uz vietas pieņemot Preci, vēlāk pieteiktās prasības netiks pieņemtas.

 12. Preces, kuras tiek iegādādas no ekspozīcijas ar tām piemēroto atlaidi, Pircējam var tikt iepakotas vai piegādātas neorģinālajā iepakojumā. Pārdevējs nodrošina, ka šo Preču iepakošana tiek veikta rūpīgi un atbilstoši, lai saglabātu Preces kvalitāti piegādāšanas brīdī (plīstošu priekšmetu, metāla virsmu u.c. iepakošana).

 13. Ja Prece tiek piegādāta vietā, par kuru iepriekš vienojušies Pircējs un Pārdevējs, Pircējam Preču pārbaude ir jāveic piegādes vietā, pārbaudot, vai Precēm nav redzami defekti, trūkumi, vai citas neatbilstības, Pircējs arī pārbauda , vai nodotās Preces atbilst Pasūtījumam attiecībā uz to klāstu, komplektāciju un daudzumu.

 14. Pircējam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.

 15. Pretenzijas par Preču kvalitāti iesniedzamas pārdošanas vietā, iesniedzot Preču pirkuma dokumentus, kā arī papildu informāciju par konstatētajām neatbilstībām, kas nepieciešama, lai noteiktu neatbilstības izcelsmi.

 16. Pretenzijas Pircējs nevar izvirzīt attiecībā uz trūkumiem, par kuriem Pārdevējs Pircēju pirms preces iegādes ir informējis rakstveidā.

 17. Pretenzijas par preces bojājumu Pircējs nevar izvirzīt, ja:

 • Par Preču trūkumiem vai defektiem, kas radušies Pircējam pašam transportējot un/vai uzstādot Preces;

 • Par Preču nesaderību ar pārējām mēbelēm, inženiertehniskajiem tīkliem un citām lietām, kas atrodas telpās;

 • Prece tika remontēta pašu spēkiem;

 • Par Preču izskatu, kas pasūtītas no kataloga un izskatās citādi, nekā Pircējs to iedomājies;

 • Prece tiek lietota neatbilstoša vidē (piemēram, paaugstināts mitrums) vai ja Preces netiek lietotas paredzētajam mērķim.

18. Preci atpakaļ pieņem tikai oriģinālajā iepakojumā, ar redzamu ražotāja defektu, pilnā komplektācijā un uzrādot Preču pirkuma dokumentus.


19. Ja Precei tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai lietderīgs, tad Prece tiek apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu vai pēc Pircēja rakstveida iesnieguma tiek atgriezts simtprocentīgs Avansa maksājums par defektīvo Preci.


20. Ja Pasūtījuma kopsumma nesastāda vismaz 1000,00 Eiro (Pieci simti Eiro ieskaitot PVN 21%), Preču saņemšanas vietas adrese ir Krišjāņa Barona ielā 16, Rīgā, Pircējam ir pieejama iespēja saņemt Preces norādītajā adresē veicot papildu samaksu par Preču piegādi, kas tiks norādīta avansa rēķinā. Ja Pasūtījuma kopsumma pārsniedz 1000,00 Eiro (Pieci simti Eiro ieskaitot PVN 21%), tad piegādes izmaksas Rīgas centrā, tiek iekļautas cenā. Par piegādi ārpus Rīgas centra robežām papildus samaksa par Preču piegādi tiek aprēķināta pirms tam abpusēji vienojoties Pārdevējam ar Pircēju.


21. Apmaksājot Avansa maksājumu, Pircējs piekrīt Preču pirkuma noteikumiem.