Noteikumi


LIETOŠANAS NOTEIKUMI


SIA PROGETTO  UN VEIKALA MOKKA  NOTEIKUMI 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “progetto”, Reģ.Nr. 40103192199, juridiskā adrese Kr. Barona 16-1, Rīga, LV-1050, Latvija tālrunis +371 29339871, e-pasts: mokka@mokka.lv (turpmāk tekstā – Mokka, Mēs, Mūs, Mūsu, Mums), nodrošina tīmekļa vietnē www.mokka.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem un citiem noteikumiem un nosacījumiem, kuru izklāsts ir atrodams Mājaslapā un ir šo Noteikumu sastāvdaļa (turpmāk tekstā – Noteikumi). Mājaslapa kalpo kā attālinātās iepirkšanās vietne, kas nodrošina ikvienai fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk tekstā – Pircējs, Jūs, Jūsu, Jums) iespēju iepazīties ar Mūsu precēm un veikt to pasūtījumu saskaņā ar  Mājaslapas noteikumiem, kā arī kalpo kā platforma saziņai ar Jums un ir informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Mūsu precēm un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Mokka patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma, tāpēc, lūdzu, pirms veiciet Pasūtījumus www.mokka.lv vienmēr rūpīgi un uzmanīgi tos izlasiet. Jebkādas izmaiņas Noteikumos, kas veiktas pēc Pircēja pasūtījuma veikšanas, neietekmēs  pasūtījumu, ja vien šādas izmaiņas neparedz likums. Tīmekļa vietnē atrodama šo Noteikumu jaunākā versija, kurā rediģēšanas datums norādīts dokumenta beigās. Mēs iesakām Jums saglabāt Noteikumu kopiju turpmākai atsaucei. Noteikumi ir saistoši ikvienam Mājaslapas lietotājam. Gadījumos, ja Jūs nepiekrītat jebkādām izmaiņām Noteikumos (tajā skaitā Privātuma politika), tad nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana.


Pircējs apmeklējot un lietojot Mājaslapu vai veicot Mājaslapā pieejamo preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk tekstā - Pasūtījums), apliecina, ka ir iepazinies, saprot tos un piekrīt Mājaslapas noteikumiem un Privātuma politikai un apņemas tos ievērot un šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā,  bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam “ Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem “ Noteikumi par distances līgumu.”


Līgums starp Mums un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs Mājaslapā ir iepazinies ar izvēlētās preces aprakstu, izvēlējies Preces, noformējis Pirkuma grozu, tādējādi apliecinot, ka preces atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām, ir piekritis Noteikumiem un Privātuma politikai, ir veicis Pasūtījuma apmaksu un ir saņēmis Pasūtījumu. 

Privātums

Mēs rūpējamies par savu Pircēju privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Pircēju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma un datu apstrādes jomā. 


Mokka tīmekļa vietnē Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos, atkarībā no tā, vai veiciet pirkumus Mājaslapā, vai esiet pieteicies aktuālo jaunumu saņemšanai,  vai arī esiet nosūtījis savu ziņu Mums par Jums interesējošu jautājumu.


Piesakoties aktuālo jaunumu, informācijai par atlaidēm un īpašo piedāvājumu saņemšanai Jūs piekrītiet, ka Mēs apstrādājam Jūsu personas datus: e-pastu, šādas Mūsu informācijas nosūtīšanai. Jūsu personas datus: kontaktinformāciju (e-pastu vai tālruņa numuru), ko norādāt Pasūtījuma veikšanas veidlapā. Jūsu personas datus saistībā ar šādas komercinformācijas nosūtīšanu apstrādā tikai Mokka un mūsu sadarbības partneri - e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas, kuriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai , līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no komerciāliem paziņojumiem, nosūtot iesniegumu /paziņojumu uz e-pasta adresi: mokka@mokka.lv vai izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta, SMS) beigās.


Ja veiciet preču Pasūtījumus mūsu Mājaslapā Mums nepieciešams saņemt un apstrādāt Pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus, ar mērķi noslēgt Distances līgumu. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu. Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, saziņa ar Jums, tiek glabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju Mokka saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu  saglabāt informāciju par veikto komercdarbību. Jūsu personas datus saistībā ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi apstrādā Mokka un mūsu pilnvaroti sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies pirmais.


Iesniedzot pieteikumu saziņai ar Jums Jūs piekrītiet Jūsu personas datu (vārda, e-pasta un tālruņa numura un ziņojuma), ko norādāt pieteikuma veidlapā, apstrādei ar mērķi, lai sazinātos ar Jums par Jūsu pieprasījumu.  Jūsu personas datus saistībā ar Jūsu pieprasījumu apstrādā Mokka. Jūsu personas dati šī mērķa ietvaros tiek glabāti tik ilgi kamēr Jūsu pieprasījums tiek apstrādāts vai arī līdz brīdim, kamēr abas puses ir ieinteresētas turpmākā sadarbībā.


Mokka veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu piekļūšanu, pārveidošanu un bojāšanu. Mokka nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Pircējs sniedz Mokka. Tāpat Mokka nepārdod un neizīrē Pircēja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Mokka nepieprasa un neapstrādā Pircēja sensitīvos personas datus.


Informējam, ka šajā vietnē Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums ērtāku un labāku lietošanas pieredzi. Nospiežot pogu ‘’ Piekrītu’’, Jūs apstipriniet, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Mēs aicinām Jūs iepazīties ar Mūsu Privātuma politiku sadaļā “Privātuma politika”. To atradīsiet www.mokka.lv sākumlapas apakšā Kontaktinformācija. Lai izmantotu Mūsu pakalpojumus, kas Jums pieejami šajā vietnē un nodrošinātu precīzu pakalpojumu izpildi Jums būs jāiesniedz pareiza, precīza un aktuāla informācija par sevi:  Jūsu kontaktinformācija, preču piegādes adrese un cita informācija, kā norādīts. Turklāt Jums būs jāiesniedz ar darījuma apmaksu saistīta informācija.

Vietne ir pieejama jebkurai fiziskai un juridiskai personai, kura atbilst Noteikumiem un ievēro tos, kurai ir derīga un Mūsu Mājaslapā pirkumiem akceptēta bankas kredītkarte/debetkarte vai apmaksas metodes, vairāk informācijas par maksājuma veidiem atradīsiet sadaļā “Maksājumi”, sadaļa atrodas www.mokka.lv sākumlapas apakšā. Pircēja iegādātie produkti ir paredzēti tikai personiskai lietošanai vai kā dāvana, un tos nedrīkst pārdot tālāk, izmantot komerciālos nolūkos vai gūt jebkādu citu komerciālu labumu. Turklāt Mokka  patur tiesības ierobežot piegādes daudzumu vienam Pircējam vai piegādes adresei.


Veicot pasūtījumu Mūsu Mājaslapā un sniedzot pieprasīto informāciju, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un savu sniegto personas datu apstrādei, tiktāl cik tas nepieciešams pasūtījuma pienācīgai izpildīšanai, norēķinu administrēšanai, pretenziju izskatīšanai un garantijas saistību izpildei un apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām.


Pircējs nav tiesīgs iegādāties Interneta veikalā www.mokka.lv pieejamās preces, ja nav iepazinies ar Noteikumiem un citiem saistošiem noteikumiem, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa vai arī nepiekrīt tiem.


Informācijas precizitāte 


Sniedzot Mājaslapā informāciju, Mēs cenšamies pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka jebkura Mājaslapā pieejamā informācija ir precīza. Tomēr, ja informācijā, kas saistīta ar produktiem (apraksts, iepakojums,  sastāvs) ir notikušas izmaiņas, Mokka nevar garantēt, ka katru brīdi Mājaslapa ir pilnībā atjaunināta un visa informācija tajā ir precīza, pilnīga un aktualizēta. 


Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies no tā, ka Jūs vai kāds, kuram Jūs esat paziņojis šo informāciju, ir uz to paļāvies. Mūsu lietotāju paustie uzskati ir šo lietotāju viedokļi un neatspoguļo Mūsu viedokļus. Gadījumā, ja atklājat neprecīzu informāciju, lūdzu, dariet Mums to zināmu, un, ja tam piekritīsim, centīsimies pēc iespējas ātrāk to labot.


Pasūtījuma veikšana un pieņemšana


Lai veiktu Pasūtījumu www.mokka.lv nav jābūt reģistrētam Pircējam.


Pircējs veicot Pasūtījumu Interneta veikalā www.mokka.lv sniedz pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi.


Noteikumi ir pieejami latviešu valodā un tie pieejami Pircējam jebkurā laikā mūsu Mājaslapā sākumlapā – sadaļā “Noteikumi”, kas atrodama sākumlapas apakšā.


Lai uzsāktu Pasūtījumu atrodiet produktus, kurus vēlaties pasūtīt. Iepazīstieties ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu. Ja tas atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām un vajadzībām, pievienojiet preces pirkuma grozam, nospiežot pogu ‘’ Pievienot grozam’’. Jūs variet apskatīt preces savā pirkuma grozā sadaļā “ Iepirkumu grozs”.


Ja vēlaties veikt pirkuma grozā ievietoto preču Pasūtījuma noformēšanu, nospiediet pogu ‘’Pabeigt pasūtījumu”.


Jūsu pienākums ir ievērot preču Pasūtījuma procesa soļus, aizpildot vai pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju.


Lai nodrošinātu precīzu Pasūtījuma izpildi Jums būs jāiesniedz precīza informācija par sevi: Pircēja informēšanai, preču pārdošanai un piegādei, Pircēja identifikācijai - vārds, uzvārds; tālruņa Nr.; e-pasta adrese; piegādes adrese: rajons / novads / pagasts, pilsēta / ciems; iela / mājas nosaukums; mājas Nr. / korpuss; dzīvokļa Nr.; pasta indekss.


Ja vēlaties savus sniegtos personas datus izmantot un saglabāt nākamajai Pasūtījuma reizei, Jums tas jāapstiprina ieliekot ķeksīti ‘’ Saglabāt informāciju nākamajai reizei’’. Veicot atkārtotu Pasūtījumu šī iepriekš pieprasītā informācija vairs nebūs jāievada.


Mūsu mājaslapā ir iespējams iegādāties dāvanu kartes.


Atlaides vai atlaižu kuponi var tikt izmantoti šajā Mājaslapā un tos var iegūt sekojot Mokka sociālajiem kontiem, vai piedaloties pasākumos, kuros tie var tikt publicēti.


Atlaides vai atlaižu kuponu (piem. kuponu ar atlaides kodu, informatīvā izdevuma bonusu, u.c.) kodus nepieciešams ievadīt pirms ir pabeigts pasūtījums un veikta apmaksa. Vairākas atlaides un atlaižu kuponus nevar kombinēt.


Ja par pirkuma grozā ievietotajiem produktiem nebūsiet veicis apmaksu pēc rēķina saņemšanas septiņu darba dienu laikā, uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi un vai tālruņa numuru tiks nosūtīts atgādinājums par Pircēja pirkuma grozā ievietotajiem produktiem.


Ja vēlaties turpināt pirkuma grozā ievietoto preču Pasūtījuma noformēšanu, nospiediet pogu ‘’ Pabeigt pasūtījumu ”. Jums būs vēlreiz jāpārbauda Jūsu izvēlētā preču piegādes adrese. Ja vēlaties to mainīt, nospiediet pogu “ Mainīt” un Jūs atgriezīsieties  sākotnējā pozīcijā, kur iepriekš ievadījāt savu piegādes adresi. Norādiet jaunu un/vai korektu piegādes adresi. Nospiežot uz ‘’ Turpināt uz piegādes opcijām” Jūs atkal nonāksiet pozīcijā, lai vēlreiz pārbaudītu piegādes adresi un pārbaudītu Jūsu Pasūtījuma piegādes izmaksas.


Atgādinām, ka preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā un tā tiek veikta tikai darba dienās. Ja vēlaties saņemt preci ārpus Latvijas teritorijas, lūdzu sazinieties ar mūsu konsultantiem, rakstot uz mokka@mokka.lv.


Pēc pasūtījuma apmaksas veikšanas uz Jūsu pieteikumā norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts Pasūtījuma pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma e-pasts, kam ir tikai informatīvs raksturs. Tajā būs norādīti visi Jūsu pieteikuma formā sniegtie dati un Jūsu veiktā Pasūtījuma dati. Šis e-pasts kalpo kā apstiprinājums, ka esam saņēmuši Jūsu Pasūtījumu. 


Kaut arī tiek pieliktas visas pūles, lai informācija mūsu vietnē būtu precīza, laiku pa laikam Mēs varam atklāt kļūdu produktu cenā. Ja atklāsim kļūdainu produkta cenu Jūsu pasūtījumā, Mēs sazināsimies ar Jums, cik ātri vien iespējams. Mums nebūs pienākums pieņemt vai izpildīt pasūtījumu produktam, kurš tika reklamēts ar kļūdainu cenu, un Mēs paturam tiesības atcelt šādu pasūtījumu. 


Mēs paturam tiesības nepieņemt Jūsu pasūtījumu gadījumā, ja nevaram saņemt maksājuma autorizāciju, kā arī gadījumā, ja pastāv piegādes ierobežojumi attiecībā uz konkrētu preci, piemēram pasūtītā prece nav pieejama vai tās pārdošanai tiek piemērotas ražotāja vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības un/vai standarti. Mēs sazināsimies ar Jums, cik vien ātri iespējams šādos gadījumos un atmaksāsim attiecīgo summu uz Jūsu kredītkarti/ debetkarti 10 darba dienu laikā kopš brīža, kad būsiet informēts par to, ka preces kļuvušas nepieejamas.


Mēs neuzņemamies atbildību pret Pircēju vai trešajām personām, ja ​​Mēs izņemam no vietnes jebkādus produktus un pārtraucam to turpmāku pārdošanu.


Preces

Ja nav skaidri norādīts citādi, Mēs neesam mājaslapā norādīto produktu ražotājs. Mokka attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par preču īpašībām. 


Preču cenas

Mājaslapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti.


Maksājumi


Norēķināties par Pirkumu Mūsu Mājaslapā ir iespējams izmantojot pārskaitījumu vai uz vietas veikalā skaidrā naudā vai ar karti.


Veicot maksu par pasūtījumu ar internetbankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu, pasūtījums tiks apstrādāts uzreiz pēc līdzekļu saņemšanas kontā.


Veicot maksājumus, lūdzu izmantojiet tikai Jums piederošas norēķinu kartes.


Preču piegāde


Mēs nodrošinām visu Interneta veikalā pieejamo preču pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi, savukārt preču piegādes varam nodrošināt paši, gan mūsu pilnvaroti sadarbības partneri- preču piegādes pakalpojumu sniedzēji (turpmāk tekstā- Kurjers).


Piegāde tiek veikta tikai Latvijas teritorijā. Ja vēlaties saņemt preci ārpus Latvijas teritorijas, lūdzu sazinieties ar mūsu konsultantiem, rakstot uz  mokka@mokka.lv

         

Preču piegāde tiek nodrošināta Rīgas teritorijā.

Piegādes tiek veiktas tikai darbadienās no plkst. 10-18. Veicot pasūtījumu, ir jāņem vērā pieejamie piegādes laiki un piegādes adrese jānorāda tā, kurā pasūtījumu būs iespējams pieņemt piegādes laika ietvaros. Piegādes adrese ir jānorāda precīzi.


Atgādinām, ka preču piegāde tiek nodrošināta daudzdzīvokļu mājās - tikai līdz kāpņu telpai, privātmājās – līdz mājas ārdurvīm, vai līdz ieejai sētā.


Pirms Preču piegādes Kurjers sazināsies ar Pircēju telefoniski, norādot laika intervālu, kurā Kurjers piegādās Preces. Preču piegādes dienā, Kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku. Mokka ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku.

#1

Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība, lai identificētu Pircēju). Pircējs apņemas saņemt preces personīgi. Tajos gadījumos, kad Pircējs pats to personīgi izdarīt nevar, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai. Ja Pircējs ir norādījis saņēmēju, kurš nav pats, tad Pircējs piekrīt, ka norādītā saņēmēja paraksta pierādījumi liecina par Pasūtījuma piegādi un izpildi no Mūsu puses.


#2

Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība, lai identificētu Pircēju). Pircējs apņemas saņemt preces personīgi. Tajos gadījumos, kad Pircējs pats to personīgi izdarīt nevar vai arī piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnīgi, kā rezultātā piegāde nav iespējama. Noteikumos norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti un Pasūtījums atkārtoti tiek piegādāts pēc tam, kad Pircējs no jauna apņemas atrasties norādītajā vietā un laikā. Par atkārtotu Pasūtījuma piegādi Pircējam var tikt aprēķināta papildu piegādes maksa.


Pircējam ir jāpieņem Preces patstāvīgi. Pasūtījuma piegādes brīdī Pircējam ir pienākums kopā ar Kurjeru pārbaudīt tā atbilstību  un kvalitāti, kā arī parakstīt ar attiecīgā pasūtījuma izpildi saistītos dokumentus (pavadzīmi, sūtījuma piegādes dokumentu). Ja Pircējs konstatē, ka piegādāto Preču iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), Pircējam tas obligāti ir jānorāda piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā), konstatējot šādas neatbilstības nekavējoties par tām jāziņo, rakstot Mums uz mokka@mokka.lv, lai Mēs varētu sazināties ar Jums. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Preces ir piegādātas pienācīgi un bez bojājumiem.


Preces ir Pircēja atbildība no brīža, kad Kurjers tās piegādāja uz adresi, kuru Pircējs Mums norādīja.


Ja piegāde tiek aizkavēta jebkurā gadījumā ārpus mūsu kontroles, Mēs pēc iespējas ātrāk sazināsimies ar Pircēju, lai to informētu, un Mēs veiksim pasākumus, lai samazinātu šādu aizkavēšanos. Ja Mēs to darīsim, Mēs neesam atbildīgi par notikuma izraisītu kavēšanos, taču, ja pastāv ievērojams kavēšanās risks, Pircējs var sazināties ar Mums, lai atceltu pasūtījumu, un Mēs nodrošināsim Pircēja samaksātās summas par pasūtītām precēm atmaksu, precēm , kuras neesat saņēmis.


Mēs aicinām Jūs iepazīties ar informāciju par pasūtījumu izpildes un piegādes kārtību Mūsu preču Piegādes noteikumos, sadaļā  “Piegādes noteikumi”. Tos atradīsiet www.mokka.lv sākumlapas apakšā.


Preču maiņa un atgriešana. Atteikuma tiesības.


Katrs jautājums saistībā ar Pircēja veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atpakaļatdošanu tiek izskatīts atsevišķi un saskaņā ar vienkāršotu procedūru.


Pircējam - fiziskai personai ir atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu". Pircējs var izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz vietnē www.mokka.lv nopirktām precēm 14 dienu laikā no brīža, kad tās nonākušas Pircēja valdījumā (kad Preci ir piegādājis kurjers vai Mokka pārstāvis), sazinoties ar Mokka pārdevēju. 


Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājaslapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, tajā atrodamajā saturā, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai un, jo īpaši, censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties Interneta veikala darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu datorsistēma atbilst būtiskajām tehniskajām specifikācijām, kādas ir nepieciešamas Interneta veikala lietošanai vai izmantošanai un ir savietojama ar Interneta veikalu.


Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Mums, Mūsu partneriem vai licenču devējiem.


Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Mokka nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, Jums lietojot šo Mājaslapu.


Mēs nevaram garantēt, ka Interneta veikals darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, tāpat, Mums ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, apturēt, pārtraukt vai mainīt Interneta veikala darbību (pilnībā vai daļēji), tādējādi, Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad Interneta veikals nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem. Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka jebkurš Interneta veikalā ievietotais saturs nesatur vīrusus un/vai citu kodu ar inficējošām vai iznīcinošām īpašībām. Jūs esat atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Jūsu konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.


Mokka nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājaslapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājaslapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja Mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.


Pretenzijas autortiesību sakarā

Viss šīs Mājaslapas saturs (t.sk. grafika, fotogrāfijas, attēli, video, teksti), materiāli un informācija, kā arī mārketinga materiāli, kas izmantoti Mājaslapas un Mājaslapā esošo produktu reklamēšanai trešo pušu resursos ir SIA “progetto” īpašums.


Mūsu vietnes izmantošana un tās saturs nenodrošina Jums tiesības saistībā ar autortiesībām, dizainu, preču zīmēm un visām citām intelektuālajām īpašumtiesībām un materiālajām tiesībām, kas attiecas uz Mājaslapas Saturu, ieskaitot Mājaslapas programmatūru, visu HTML un citus kodus šajā vietnē. Visu šādu Saturu, tostarp trešo pušu preču zīmes, dizainu un intelektuālās īpašuma tiesības, kas minētas vai redzamas šajā vietnē, aizsargā valsts intelektuālais īpašums un citi tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi. Jums ir atļauts izmantot Saturu tikai tādā veidā, kā to tieši pilnvarojis Mokka un/vai trešo pušu licenču devēji. Jebkāda satura reproducēšana, pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā uzņemējdarbības vai komerciālos nolūkos ir aizliegta un bez mūsu piekrišanas nav atļauta. Jūs variet veidot Mājaslapas satura kopijas tikai savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām un informācijai. Uz jebkādā formātā veidotām satura kopijām, Jums ir jāsaglabā oriģinālmateriālā ietvertās autortiesības vai citi paziņojumi par intelektuālo īpašumu.


Kompensācija un strīdu izšķiršanas kārtība

Jūs apņematies kompensēt Mums, aizstāvēt un aizsargāt Mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājaslapas izmantošanā no Jūsu puses.


Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Mājaslapas lietošanu no Jūsu puses, vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.


Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tad jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: K. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV – 1013.


Ja starp Mokka un patērētāju rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties kādā no Latvijas Republikas tiesām, bet patērētājs ir tiesīgs vērsties arī Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV – 1011.


Vispārējie noteikumi   


Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un Mokka noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.


Mokka ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Mokka patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā.


Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp Jums un Mokka. Gadījumi, kad Mokka nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.


Nepārvarama vara

Mokka nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

Atgriešanas nosacījumi

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Saskaņā ar 2014. gada 20. maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no Pirkuma, neminot iemeslu.

Lai izmantotu tiesības anulēt Pasūtījumu Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu jāinformē Pārdevējs par Pircēja lēmumu atteikties no Pirkuma, nosūtot vēstuli uz Mokka, adrese: Kr. Barona 16-1, Rīga, Latvija, LV-1050, vai iesniedzot rakstisku paziņojumu uz e-pastu: mokka@mokka.lv 7 (septiņu) darba dienu laikā (skat. Pirkuma Noteikumu 5.punktu).

Atteikuma vēstulē lūgums norādīt precizējošu informāciju: pasūtījuma numuru/pavadzīmes numuru, pavadzīmes izrakstīšanas datumu un preces kodu, nosaukumu un daudzumu, ko vēlaties atgriezt.


Pircēja atteikuma tiesību termiņš ir ievērots, ja lēmumu par atteikumu Pircējs paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


Ikvienam Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preces pret citām precēm, ja tādas Interneta veikalā ir pieejamas un ja:


  • prece nav lietota, preču iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
  • Pircējam ir preču pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.

Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atmaksā ar Pircēja pasūtījumu saņemtos maksājumus, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus (izņemot gadījumus, ja Pircējs skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nebija Pārdevēja piedāvātais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no šā līguma. Pārdevējs atmaksās saņemtos maksājumus, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekrīt citam maksāšanas līdzeklim, jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.


Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ, vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.


Pircējam preces jānosūta atpakaļ vai jānodod Mokka, adrese: Kr. Barona 16-1, Rīga, Latvija, LV-1050 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs mums paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūtīs atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.


Pircējam jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.


Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tik, cik to būtu iespējams izdarīt veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums, citādi Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.


Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu, gadījumos, ja Pārdevējs ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes. 


Atgriežot preci, Pircējam obligāti jāievēro šādi noteikumi:

Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā (iesakām saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas).

Prece jāatgriež pilnā komplektācijā.

Atgriežot preci, Pārdevējam obligāti jāiesniedz preču pavaddokumenti (iegādes dokumenti).

Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas tiešās izmaksas.

Par atgrieztu preci nauda atmaksājama veicot pārskaitījumu uz Pircēja bankas kontu.

Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam vai to apmaiņa nav iespējama:

  1. a) personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, vienreizlietojamie materiāli u.c. tml. preces);
    b) apakšveļa , zeķes, ja ir atvērts to iepakojums;
    c) un citas preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem

 

Preces ar defektu nomaiņas vai atgriešanas kārtība:

Ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Pircējs var atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā;

Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta);

Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē Mokka nosūtot pieteikumu uz sekojošu e-pasta adresi: mokka@mokka.lv vai telefoniski pa tālruni: +371 29339871.


Pieteikumā jānorāda Pircēja kontaktinformācija saziņas nodrošināšanā, preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts.


Atbilde uz Pircēja preces defekta pieteikuma vēstuli tiks sniegta 3 darba dienu laikā;


Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

 

Preču defekti

Pircējam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos, ja:

preces defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai preces izmantošanai, Pircējam ir tiesības :

pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu. preces defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultātā Pircējs nevar pilnvērtīgi izmantot preci, Pircējam ir tiesības:

pieprasīt attiecīgās preces apmaiņu pret jaunu šāda veida preci, vai izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.


Pircējam par preces defektu jāinformē Pārdevējs nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām.


Pārdevējs pieņem lēmumu par Pircēja prasību apmierināšanu vai noraidīšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preci ar defektu no Pārdevēja.


Par prasības lēmumu, Pircējs tiks informēts telefoniski 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par preces defektu un ir saņēmis preces ar defektu no Pircēja.


Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no Pārdevēja Pircēja.


Visas tiesības un pienākumi starp Pārdevēju un Pircēju saistībā ar garantiju, ir definēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.


Pircējs zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:

Pircējs nevar iesniegt pierādījumus par preces apmaksu un tās piegādi;

Pircējs nevar uzrādīt acīmredzamus preces defektus, preču piegādes brīdī;

Preču garantijas termiņš ir beidzies;

Mehāniskie preces bojājumi ir radušies Pircēja darbību rezultātā;

Prece tika izmantota tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē;

Prece netika izmantota tam paredzētajā nolūkā;

Prece ir bojāta, jo lietota neparasti augstas slodzes apstākļos vai tā izmantota neatbilstoši dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.

Prece ir bojāta dēļ nenovēršamiem un/vai neparedzamiem apstākļiem, ūdens, uguns bojājumu/postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem faktoriem. 


Noslēdzošie noteikumi


Pārdevējs saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.


Ja Pircējs nepiekrīt Mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot Interneta veikala pakalpojumus.


Ja Pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot Interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka piekrīt Noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.


Šie noteikumi sastādīti ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.


Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  


Patērētāju tiesību aizsardzības likumā teikts: ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad pircējs pieteicis prasību, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, viņa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu.